MENU
Aula_close Layer 1

Målgruppe AsgårdCentret

Elever indskrevet i centerafdelingen

Afdeling Asgårds indretning, pædagogiske miljø/ramme samt den tværfaglige personalesammensætning har særlig mulighed for at tilgodese elever i svære tale- sprogvanskeligheder og/eller elever, der har fysiske funktionsnedsættelser - herunder elever med høretab og Cochlear Implant (CI).

Desuden tilgodeses elever med udfordringer indenfor enkelte autismespektrumforstyrrelser.

Eleverne har oftest specifikke læringsvanskeligheder, men glæde af at følge folkeskolens trin- og slutmål, med henblik på eventuel senere hjemslusning til lokal folkeskole eller arbejde hen imod at tage afgangsprøve i enkelte eller alle fag på AsgårdCentret.

Eleverne visiteres til AsgårdCentret efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2, fordi elevens udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes i et specialtilbud.

Folkeskolelovens § 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Specialundervisningsbekendtgørelsens § 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) gives til elever i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Elever, som indstilles til AsgårdCentret, har ofte tidligere været i et almenpædagogisk tilbud i enten børnehave eller skole. Eleverne viser tydelig spred­ning med hen­syn til motoriske, kognitive og praktiske færdig­heder samt følelsesmæssig og social modenhed. Elevernes vanskeligheder kan forekomme sammen med andre symptomer, som­ opmærksomheds- og hukommelsesvanskeligheder, sanse-integrationsvanskeligheder og lille udholdenhed såvel fysisk som psykisk. Eleverne kan yderligere have læse-/skrive- og/eller regnevanskeligheder (specifikke læringsvanskeligheder).

Centerklasserne er et helhedstilbud. Eleverne er i skole 32 lektioner ugentligt fra 0.-10. klasse. I skoletilbuddet er inkluderet fysio- og ergoterapi, tale/høreundervisning samt en lang række andre specialpædagogiske tilbud (nærmere beskrevet andet sted på hjemmesiden).

Elever indstilles direkte til AsgårdCentret, idet skolen er selvvisiterende med eget visitationsudvalg.

Den pædagogiske ramme og faglige ekspertise i AsgårdCentret målretter sig til elever i vidtgående tale-sprogvanskeligheder og/eller en fysisk funktionsnedsættelse. Eleverne har ofte specifikke læringsvanskeligheder, hvorfor de har behov for et specialpædagogisk læringsmiljø i arbejdet med Folkeskolens Fælles Mål.