MENU
Aula_close Layer 1

Særlige funktioner

Afdelingsleder for AsgårdCentret

Forestår den daglige pædagogiske og praktiske ledelse af AsgårdCentret.

Afdelingslederen er således sparringspartner og koordinator i forhold til den enkelte centerelevs handleplan med hensyn til visitation, undervisning, undersøgelser og udslusning.

Afdelingslederen forestår kontakt om centerelever til lokale PPR-kontorer og andre eksterne samarbejdspartnere og viderebringer generel orientering om skoleforhold til eksterne samarbejdspartnere.

Afdelingslederen er endvidere sparringspartner i forhold til medarbejderne, bl.a. ved jævnlig kontakt vedrørende de enkelte elever og klassen samt fagligt og tværfagligt samarbejde og udvikling.

Med hensyn til skoleårets planlægning udarbejder afdelingslederen forslag til en stor del af den daglige og administrative planlægning i centerklasserne, såsom centerklassedannelser, fordeling af lektioner til centerklasser, 2-lærertimer, tale/høre-timer og øvrige tilbud til den enkelte centerelev.

Afdelingslederen er en del af skolens ledelsesteam.

Tale-høre konsulent

Tale-hørekonsulenten har arbejdsopgaver i hele AsgårdCentret. Det er tale/høreundervisning, ansvar for høretekniske hjælpemidler, koordinering af udslusningsplaner i samarbejde med UU for vore centerelever, planlægningsopgaver i forhold til AsgårdCentrets daglige drift/funktioner samt sparring med afdelingslederen.

Funktionslærer for udskoling og koordinerende klasselærer for Udskolingen (u-klassen)

Funktionslærer for udskoling, formidler bl.a. kontakt til praktiksteder og støtter og vejleder (i samarbejde med UU-vejleder) den unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse, efterskole eller andet tilbud til eleven efter endt skolegang på afdeling Asgård. Funktionslæreren besøger ind imellem efterskolerne eller voksenuddannelsesstederne sammen med forældre og elev. Funktionslæreren for udskoling har ligeledes en koordinerende funktion mellem ledelse og lærergruppen.

IKT-vejleder
Den teknologiske udvikling giver nye muligheder i såvel den faglige undervisning som undervisningen i verbal og skriftlig kommunikation. For elever med fysisk funktionsnedsættelse er det ofte deres eneste mulighed for at kunne arbejde selvstændigt.

Skolen har IKT-vejledning (informations- og kommunikationsteknologi), der er målrettet centereleverne. Det kan være kurser eller konsulentvirksomhed til de lærere og forældre, der skal undervise eller lave lektier med eleven. IKT-vejledningen indebærer også undervisningsmaterialer (programmer), herunder udvikling og installering, samt opsætning til den enkelte elev. Skolen rådgiver elevens hjemkommune om indkøb til hjemmet og står til rådighed vedrørende klargøring, afprøvning samt kort instruktion til forældre i brug af IKT-udstyret.

Alle centerklasser har interaktive tavler i deres klasser, hvorfor IKT-vejledning også indbefatter pædagogisk/didaktisk interaktiv undervisning.

Læseløftlærere og læsevejleder

AsgårdCentret har lærere med specielt kursus i læseløfts-undervisning. Læsevejlederen har særlig viden og erfaring med eleverne i AsgårdCentret.

PAS-konsulenter
Skolen har uddannede PAS-konsulenter (Pædagogisk Analyse System). PAS er en neuropædagogisk undersøgelse af eleven, og munder ud i en specifik handle- og undervisningsplan, der tager udgangspunkt i elevens kompetencer.

HOT-konsulenter

AsgårdCentret har lærere med erfaring og kursus i materialet HOT, der er et kursus for elever i Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning.

Tale-høre-undervisning
Undervisningen er omtalt i et særskilt afsnit.

Ergo- og fysioterapi
Behandlingstilbuddet er omtalt i særskilt afsnit.

SFO
Tilbuddet er omtalt i særskilt afsnit.

Praktisk-pædagogisk medhjælp – herunder ”Omsorgen”

Medhjælperne er tilknyttet centerklasser, hvor der er elever, som har særligt behov for praktisk støtte i dagligdagen. Ud over dette har skolen et særligt tilbud kaldet “Omsorgen”, der tilbyder elever hjælp eller støtte i forhold til f.eks. toiletbesøg og spisning. Pædagogmedhjælperne er også med i fysioterapien omkring forflytninger og træning af elever samt i Halliwicksvømning, håndarbejde, hjemkundskab, sløjd, billedkunst og idræt. Pædagogmedhjælperne er tilknyttet et fast team og indgår i det tværfaglige teamarbejde omkring elev og klasse.