Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdsaftale mellem Kildeskolen og Byskovskolen om brobygning

Formål

Samarbejdsaftalen er indgået mellem Byskovskolen (og dens to afdelinger) og Kildeskolen for at sikre en tryg brobygning samt et godt fagligt og socialt skoleforløb i 7.- 9. klasse på Byskovskolen.

Samarbejdsaftalen omhandler elevens skolegang på følgende fem områder:

1. Eleverne.

2. En fælles faglighed for distriktets lærere og pædagoger.

3. Rammer for samarbejdet forældre/skole og mellem forældrene.

4. Samarbejdet mellem bestyrelser.

5. Samarbejde mellem ledelserne.

Reference

Samarbejdet ift. klassedannelse i 7. kl. planlægges og gennemføres jf. ”Klassedannelsesprincip Byskovskolen”.

7. klasser

Nye klasser dannes på grundlag af

- det overordnede princip

- afleverende læreres viden om deres elever og om elevernes forventninger tilvejebragt ved en lærer/elevsamtale

- lærernes viden om elevernes faglige niveau

- lærernes viden om elevernes sociale relationer og kompetencer

Grundlaget for klassedannelsen udarbejdes i et samarbejde mellem afgivende lærere, modtagende lærere og skoleledelsen.

Klassedannelsen udmeldes på klassedag medio juni.

Ad 1. Eleverne

Mål

• At give den enkelte elev kendskab til og mulighed for at danne relationer til kommende kammerater i distriktet på eget klassetrin.

• At opnå tryghed omkring klassedannelsen ved brobygning til 7. klasse.

• At sikre det bedste og mest ligeværdige faglige udgangspunkt for læring ved brobygning til 7. klasse.

Handleplan

• Elevernes undervisning tager udgangspunkt i de kommunale læseplaner/centrale læringsmål

• Undervisningsmateriale koordineres i videst muligt omfang.

• I skoleforløbet fra 4. til 6. klasse gennemføres mindst 4 arrangementer de 2 skoler imellem, hvor elever på samme klassetrin møder hinanden i faglige og sociale sammenhænge.

• Byskovskolen, afd. Asgård arrangerer et fællesarrangement for 4. klassetrin

• Kildeskolen arrangerer et fælles arrangement i 5. klasse.

• Byskovskolen, afd. Benløse arrangerer to/tre arrangementer i 6. klasse. En klassedag/-arrangement med præsentation af overbygningen og valgfag. 3 dages brobygningsarrangement samt en klassedannelsesdag

• Klasselærerne på de respektive skoler/afdelinger tager initiativ til arrangementerne.

• Ved en lærer/elevsamtale tilvejebringes elevernes forventninger til skolegangen i 7. klasse

• Relevante oplysninger om elevernes faglige og sociale kompetencer videregives fra afgivende - til modtagende klasselærere – i klassedannelsesprocessen.

Evaluering

Målopfyldelse evalueres årligt i august/september af pædagogisk råd, ledelse og skolebestyrelse på hver enkelt skole.

Ad 2. En fælles faglighed for distriktets lærere og pædagoger

Mål

• Aftalen bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem de to skoler (og tre afdelinger).

• At gennemføre faglige udviklings- og inspirationsaktiviteter på udvalgte områder for medarbejdere på de to skoler. Skolernes ledelser beslutter områderne i fællesskab.

• At skolerne koordinerer fælles handleplan i bestemte fag. Skolernes ledelser beslutter omfanget af denne koordinering.

Handleplan

• Tværgående studie- og kursusaktiviteter koordineres af ledelserne.

• Lærere i udvalgte fag, som f.eks. prøvefag, samarbejder om undervisningens indhold og progression.

• Samarbejdet mellem de pædagogiske servicecentre udvikles ved at koordinere planer og indkøb

Evaluering

Målopfyldelse evalueres årligt ved fagfordelingen af pædagogisk råd, ledelse og skolebestyrelse på hver enkelt skole.

Ad 3. Gode rammer for samarbejdet forældre/skole og mellem forældrene

Mål

• At forældrene i skoleforløbet fra (0)4. til 6. klasse løbende holdes orienteret om arbejdet i skoledistriktet jf. aktiviteterne i denne samarbejdsaftale.

• At der i begyndelsen 6. klasse sikres en saglig information til forældrene om processen for klassedannelse.

• At der afholdes forældremøde i de nye 7. klasser senest en måned efter skolestart.

• At forældrene indbyrdes samarbejder på tværs af skolerne for sikring af, at de føler sig vidende om forholdene på de to skoler, og at de har mulighed for en fælles refleksion over børnegruppens sociale fællesskab.

Handleplan

• Klasselæreren i 6. klasse orienterer forældrene om brobygning og klassedannelse ved fællesforældremøde.

• Forældrene fra de to skolers 6. klasser giver i midten af februar de respektive skoleledere/daglig leder melding om, hvor deres barns skolegang i 7. klasse skal foregå.

• Forældrerepræsentanterne for alle 6. klasser i skoledistriktet mødes i efteråret for at drøfte fælles rammer for børnenes sociale adfærd. Desuden drøftes det, hvordan der kan etableres et godt forældresamarbejde i udskolingen. Skolerne tager på skift initiativ til mødet (Kildeskolen i lige år).

• I januar afholdes et forældremøde med rundvisning på Byskovskolens afdeling Benløse m.m.

Evaluering

Målopfyldelse evalueres årligt ved fagfordelingen af pædagogisk råd, ledelse og skolebestyrelse på hver enkelt skole.

Ad 4. Samarbejdet mellem bestyrelser

Mål

• At der eksisterer et formelt samarbejde skolerne imellem for sikring af et målrettet og sammenhængende skoleforløb fra 0. til 9. klasse.

• At bestyrelserne mindst en gang årligt evaluerer nærværende aftale og drøfter samarbejdets yderligere muligheder.

Handleplan

• De årlige møder afholdes i november måned på skift mellem skolerne.

• Den afholdende skole udarbejder i oktober dagsorden på baggrund af forslag fra de to skolers bestyrelser.

• Møderne søges tematiseret omkring udviklingsaktiviteter, der ligger skolerne og Ringsted kommunes skolevæsen på sinde.

Evaluering

Samarbejdet evalueres i de årlige møder mellem bestyrelserne.

Ad 5. Samarbejde mellem ledelserne

Mål

• At arbejde for et optimalt samarbejde mellem skolerne.

Handleplan

• Det sker i 2 årlige fællesmøder hvor udmøntningen af principperne drøftes samt udvikling af nye ideer foregår.

• Års- og datoplan for samarbejdet i pkt. 1-4 udarbejdes.

Evaluering

Skoleledelserne evaluerer i fællesskab.

Evaluering

Samarbejdsaftalen evalueres årligt i november på det fælles skolebestyrelsesmøde mellem de tre skoler.

Samarbejdsaftalen er indgået den 27/11-2014. Evalueret på det fælles bestyrelsesmøde oktober 2016. Evalueres på det fælles bestyrelsesmøde oktober 2017.