MENU
Aula_close Layer 1

Centerklassernes organisering

Klassedannelse

Eleverne er fortrinsvis i en klasse efter "skolealder" i grupper på mellem 7-12 elever. Der arbejdes i årgangsteams således, at der er et naturligt samarbejde mellem center- og distriktsklasser (almenklasser) på samme årgang.
Omkring den 1. april kender vi elevgruppen, der skal gå på AsgårdCentret i det kommende skoleår. Herefter begynder klassedannelsen, som tager udgangspunkt i de enkelte elevers langsigtede handleplaner. Ud fra et helhedsskøn kan der ændres i de eksisterende klasser.

Ved klasseændringer tages der højde for

  • At eleven fagligt og socialt har med- og modspil i gruppen
  • Elevens handleplan (udslusning/inklusion etc.)
  • At eleven har relationer i den nye gruppe

Fællesskaber

Ideen med at bygge ”Asgårdsskolen”, har fra starten været at skabe et miljø, hvor elever med diverse funktionsnedsættelse kan få et særligt tilrettelagt undervisnings- og behandlingstilbud samtidig med, at de indgår i et alment pædagogisk fællesskab. AsgårdCentret er således udrundet af integrationstanken, men mestrer inklusion. Det er vigtigt for os at have fokus på elevens meningsfulde deltagelse i sociale fællesskaber, - lykkes dette – er der tale om inklusion.

Helheden - fællesskabet

Skabes på tværs af klasserne i hele skolens dagligdag, hvor aktiviteter og faglige fælles forløb giver en hverdag, hvor både distriktselever og centerelever henter mange fordele. Inklusionen er, som beskrevet i følgende eksempler, både af faglig og social karakter.

Skolefællesskab

  • Fællessamlinger - hele afdeling Asgård samles ca. en gang om måneden til fællessang, fælles information, optræden og anden præsentation af elevarbejde.
  • Alternativ idrætsdag og det årlige motionsløb - eleverne tilbydes, på tværs af klasser og afdelinger, en eller flere af de mangeartede aktiviteter, der muliggør spændende bevægelsesudfoldelser og udfordringer for alle
  • Temauger og særlige dage hvor det giver mening at være en del af et stort fælleskab

Blokfællesskab

Afdeling Asgård er bygget i 4 ”blokke”. I hver blok findes et fællesrum, som er omkranset af klasselokaler. Her "bor" en lige fordeling af distrikts- og centerklasser, sammensat efter alder. Blokarrangementer er en naturlig fællesaktivitet i forbindelse med emner og temaer.

Frikvarter

Timerne er placeret i moduler. Det betyder, at eleverne har 2 pauser af ½ times varighed, med samvær, hvor alle elever færdes blandt hinanden.

I enkelte tilfælde kan der være behov for individuelle pauser.

Klassesamarbejde

Klasserne arbejder i årgangsteam på et klassetrin (center og distriktsklasse). Således forsøger vi allerede ved fagfordelingen at sikre, at lærerne i de to klasser er undervisere i begge. Det betyder, at samarbejdet mellem distriktsklassen og centerklassen er enkelt at etablere og at fællesskaber mellem eleverne kan ske naturligt og uden voksenskift. De fleste klasseteams lægger deres møder samtidigt således, at der kan ske en veksling mellem møde i kerneteamet og årgangsteamet.

På årgangen parallellægges skemaerne, så vidt muligt, i en distriktsklasse og centerklasse. Samarbejdet på de enkelte årgange tager udgangspunkt i den enkelte elevgruppe. Der kan derfor være mange forskellige modeller for årgangsteamsamarbejdet. Lejrskoler og ekskursioner afholdes ofte fælles.