MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningen - AsgårdCentret

Inklusion skabes på tværs af klasserne i hele skolens dagligdag, hvor bygningsfællesskaber, aktiviteter og fælles faglige forløb giver en hverdag, hvor både distriktselever og centerelever henter mange fordele.

Der undervises i alle folkeskolens fag, hvor der sættes individuelle mål for den enkelte elev. Der arbejdes ofte med fælles emner på mange niveauer, hvilket muliggør et væsentligt samarbejde mellem klasser på samme årgang eller på tværs af årgange.

Eleverne har naturligt brug for en særligt tilrettelagt undervisning, og på afdeling Asgård er der opbygget ekspertise på en lang række områder, der tilgodeser elevernes specifikke vanskeligheder.

Det tværfaglige arbejde sikrer således, at eleven i så høj grad som muligt:

  • indlærer sprog og bevægelse
  • kan kompensere for sine vanskeligheder
  • får de nødvendige hjælpemidler og undervisningsrelaterede hjælpemidler
  • udvikler sig både fagligt, personligt og socialt

Specielle undervisningsmaterialer til den enkelte elev udarbejdes ofte i et samarbejde mellem lærer, fysio- og ergoterapeut samt tale/hørepædagog, og der opsættes specifikke kommunikations- og/eller undervisningsprogrammer på elevens computer og Ipads.

AsgårdCentrets 7.-10. klasser er samlet i en ”U-klasse” (Ungdomsklasse). Undervisningen gives gennem projektundervisning, temaundervisning, faglig undervisning i de obligatoriske fag samt institutions- og virksomhedsbesøg og praktikophold. Vi har gode erfaringer med at føre elever til afgangsprøve på særlige vilkår.

Eksempler ved specifikke individuelle undervisningstilbud

Der er et tæt samarbejde mellem center- og distriktsklassen på en årgang. Klassens lærere planlægger i fællesskab undervisningen for hele årgangen, og afhængig af elevernes behov, tilrettelægges undervisningen på tværs af klasserne. Nogle årgange arbejder overvejende efter denne model, mens andre årgange arbejder tæt sammen i perioder eller i udvalgte temaer/emner/fag.

Læseløft i kursusform

Elever i tale-sprogvanskeligheder har som regel også svært ved læse- og skriveprocessen. Her kan centret tilbyde et kursus i læseløft eller ”læseskub”. Dette sker i tæt samarbejde med forældrene.

Hukommelses- og opmærksomhedstræning (HOT og Tegnediktat)

Når eleven, indstillet med et vidtgående tale-sproghandicap, har udviklet sig så meget, at der ikke længere er tale om vidtgående sprogvanskeligheder, ser vi ofte, at eleven fortsat har hukommelses- og/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Centret kan tilbyde kursus i HOT, efter et særligt træningsmateriale. Hele klassen, eller grupper af elever, kan også modtage kurser i Tegnediktat, der er et læreprogram til opmærksomhedsundervisning.

Kommunikationsundervisning.

Kommunikationsundervisningen er et særligt visuelt opbygget kommunikationstilbud til elever med svag kommunikation og et meget lille aktivt sprog. Undervisningen tilbydes på hold og enkeltvis af talepædagoger. Undervisningen er både IT-understøttet og ”manuel” (brug af kommunikations-tavler) og foregår i tæt samarbejde med elevens lærere og forældre.

Tegn til Tale (TTT) anvendes for at understøtte kommunikationen. Undervisningen kan tilbydes på hold og enkeltvis af tale-hørepædagog eller lærer med erfaring i tegnstøttet kommunikation.

Idræt – Halliwicksvømning

Alle elever på skolen tilbydes et særligt tilrettelagt idrætstilbud i samvær med deres jævnaldrende kammerater. Idrætsaktiviteterne foregår årgangsdelt (distrikt og center sammen) og er målrettet eller udviklet til, at alle elever kan deltage. I perioder tilbydes aktiviteter, som henvender sig særligt til eleverne med fysisk funktionsnedsættelse, men stadig foregår i fællesskabet.

Derudover kan elever med en fysisk funktionsnedsættelse tilbydes undervisning i svømmemetodikken ”Halliwick”svømning. Undervisningen i idræt og halliwicksvømning sker i et tværfagligt samarbejde mellem idrætslærer, ergoterapeut og/eller fysioterapeut.

Kreative fag

For at tilgodese den enkelte elevs behov og ressourcer, kan vi tilbyde vore elever med fysisk funktionsnedsættelse et særligt tilrettelagt tilbud, der inkluderer de kreative fag (håndarbejde, sløjd og billedkunst). Det er ofte nødvendigt, at der er én voksen til én elev, så alle får mulighed for at arbejde med de forskellige ”kreafag” - tværfagligt og målrettet. Det kan være, at der anvendes særlige hjælpemidler eller teknikker, som f.eks. mundmaling. Vigtigst er det, at eleverne får lov til at udvikle deres kreativitet ud fra egne forudsætninger. Undervisningen sker i et tværfagligt samarbejde mellem lærere og ergoterapeut.