MENU
Aula_close Layer 1

Et takstfinansieret tilbud

AsgårdCentret - elevbeskrivelse

Kompleksiteten af elevens vanskeligheder samt en helhedsvurdering af elevens undervisningsbehov ligger til grund for optagelse i AsgårdCentret.

Centereleverne viser oftest tydelig spredning med hensyn til fysiske, kognitive, perceptuelle, praktiske færdigheder samt følelsesmæssige og sociale udfordringer. Eleverne kan yderligere have en bred vifte af læse/skrive- og/eller regnevanskeligheder (specifikke læringsvanskeligheder). Elevens vanskeligheder vil ofte forekomme sammen med andre symptomer, som opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder, sanse-integrationsvanskeligheder, motoriske forstyrrelser, følelsesmæssige forstyrrelser, adfærdsproblemer, snæver begrebs- og forestillingsverden, manglende selvværd/selvtillid og ringe udholdenhed såvel fysisk som psykisk. Nogle af disse symptomer er skabt af de sproglige vanskeligheder, andre skyldes neurologiske forhold. Vanskelighederne kan være kombineret med lettere eller svære syns- og hørevanskeligheder, syndromsygdomme og epilepsi.

Eleverne har næsten altid behov for en særlig struktur og forudsigelighed i hverdagen.

For at kunne tilbyde den enkelte elev det rette helhedstilbud har AsgårdCentret forskellige takster. Taksterne reguleres hvert år i januar. Når en elev indskrives i AsgårdCentret, udarbejdes en kontrakt, der bl.a. indeholder den takst, eleven indskrives under.

Takster beskrives nærmere herunder:

Takst C.

 • Elever med fysisk funktionsnedsættelse, selvhjulpne uden hjælpemidler.
 • (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
 • Elever med høretab, som bærer høreapparat eller CI, herunder også elever med f.eks. Usher syndrom og andre syndromer i sammenhæng med deres høretab.
  (Intensiv taleundervisning, teknisk support og evt. fysio- eller ergoterapi). 

Takst D.

 • Elever med middelsvær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler.
  (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
 • Elever med opmærksomhedsvanskeligheder, evt. sanseintegrationsvanskeligheder.
  (Modtager oftest taleundervisning og fysio- eller ergoterapi).

Takst E.

 • Elever med svær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler, kan klare visse ADL-funktioner selv.
  (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
 • Elever med svære opmærksomhedsforstyrrelser samt adfærdsudfordringer (herunder autismespektrumforstyrrelser).

Takst F.

 • Elever med svær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler, behov for hjælp til alle ADL-funktioner.
  (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
 • Elever i tilpasset tilbud med massiv voksenstøtte.

ADL = Almindelige daglige færdigheder, f.eks. spisning, toiletbesøg, påklædning og leg.

Enkelte elever med en syndromsygdom kan have behov for hjælp til ADL, uden de har en fysisk funktionsnedsættelse, der ”kræver” et hjælpemiddel f.eks. svært regulerbar sukkersyge, epilepsi, stofskiftesygdomme og/eller synsvanskeligheder.