MENU
Aula_close Layer 1

Kontrakter og takster

Kontrakter og takster

Elevernes særlige behov udløser forskellige takster

På skolen lægger vi stor vægt på at kunne tilbyde eleven et tilbud, der tilgodeser den enkeltes udvikling. Derfor udarbejder vi kontrakter med kommunen, der indeholder det tilbud eleven skal have. Dette sikrer at eleven får det tilbud han/hun har behov for.

Ringsted Kommune tilretter taksterne hvert år pr. 1. januar.

Betalingskategori

Takster pr. måned i 2020
(eks. transport)

A+B 25.398 kr.
C 28.409 kr.
D 32.972 kr.
E 35.101 kr.
F 50.857 kr.
Center-SFO morgen 3.468 kr.
Center-SFO eftermiddag 4.867 kr.


Betalingskategori A

Vil ofte have svære impressive og/eller ekspressive vanskeligheder i forhold til forståelse, planlægning, strukturering og at udføre sproglige handlinger med deraf følgende brist i kommunikationen. Det kan også være elever med semantisk/pragmatiske sprogvanskeligheder. Ofte ses, at eleverne har vanskeligheder med opmærksomhed og planlægning samt har en meget kort auditiv arbejdshukommelse. Disse vanskeligheder påvirker elevernes indlæring, selvværd og sociale funktion. Som følge af de sproglige vanskeligheder kan eleven have svært ved læse- og skriveprocessen.

Betalingskategori B

Vil oftest være elever, der har svært ved at koncentrere sig, er motorisk urolige og har vanskeligt ved at strukturere og planlægge, samt forene samarbejdet mellem kropshalvdelene. Fysisk ses oftest problemer med balancen, motorisk planlægning samt koordination. Endvidere ofte problemer med figur-/formopfattelse samt rum-/retnings problemer.

Betalingskategori C

Elever med fysisk funktionsnedsættelse, selvhjulpne uden hjælpemidler. (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
Elever med høretab, som bærer høreapparat eller CI, herunder også elever med f.eks. Usher syndrom og andre syndromer i sammenhæng med deres høretab. (Intensiv taleundervisning, teknisk support og evt. fysio- eller ergoterapi). 

Betalingskategori D

Elever med middelsvær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler.
(Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
Elever med opmærksomhedsvanskeligheder, evt. sanseintegrationsvanskeligheder. (Modtager oftest taleundervisning og fysio- eller ergoterapi).

Betalingskategori E

Elever med svær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler, kan klare visse ADL-funktioner selv. (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
Elever med svære opmærksomhedsforstyrrelser samt adfærdsudfordringer (herunder autismespektrumforstyrrelser).

Betalingskategori F

Elever med svær fysisk funktionsnedsættelse, benytter hjælpemidler, behov for hjælp til alle ADL-funktioner. (Modtager fysio- og/eller ergoterapi).
Elever i tilpasset tilbud med massiv voksenstøtte.

ADL = Almindelige daglige færdigheder, f.eks. spisning, toiletbesøg, påklædning og leg.

Opsigelse af kontrakt:
Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned. Hvis eleven udmeldes efter 1/5, vil sidste betaling være pr. 31/7.